24. November 2017

PRESSEMEDDELELSE


Bioøkonomi

Fremtidens bæredygtige produkter skal baseres på biologiske materialer

Bioøkonomi handler om, at virksomheder og samfund udnytter organisk affald samt materiale fra landbrug, skov og hav til at udvikle nye produkter. De nye produkter kan i mange tilfælde erstatte produkter, som i dag er baseret på kul, olie og naturgas. For virksomhederne og samfundet i det hele taget repræsenterer bioøkonomien et stort potentiale for vækst og bæredygtighed, og mange virksomheder ser allerede på forretningsmulighederne.

På den baggrund har Vækstforum Midtjylland iværksat et udviklingsprogram for bioøkonomi, som skal støtte omstillingen til biobaseret produktion. Programmet er rettet mod regionens små og mellemstore virksomheder, som vil kunne søge om medfinansiering til bioøkonomiske udviklingsprojekter. Virksomheder uden for Region Midtjylland og store virksomheder kan dog også deltage i udviklingsprojekterne.

Der kan søges inden for disse tre indsatsområder:

Innovationssamarbejde inden for grøn bioraffinering

Først og fremmest kan små og mellemstore virksomheder få tilskud og knowhow til at udvikle og afprøve ideer til nye produkter og produktionsprocesser baseret på udvinding af værdistoffer fra grøn biomasse. Dette kunne eksempelvis være teknologier til at presse værdistoffer ud af biomasse, nye fodermidler, fødevareingredienser, helseprodukter eller medicin baseret på grøn biomasse.

Kortlægning af nye biobaserede værdikæder

Virksomhederne kan også søge penge til forprojekter, som belyser idéer til nye anvendelser af forskellige biomasser. Det kan være udvikling af forretningsmodeller for nye produkter, undersøgelser af nye muligheder for udnyttelse af forskellige biomasser samt analyser af erhvervsmuligheder. Et forprojekt skal ses som en forløber for egentlig produktudvikling, og skal gennemføres i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.

Demonstration af fremtidens biogasanlæg

Endelig kan der søges om midler til demonstrationsprojekter for banebrydende løsninger inden for biogasproduktion med særligt fokus på udnyttelse af halm til biogas og løsninger til at undgå sand i biogasanlæggene. Biogasteknologien er et nøgleelement i en bæredygtig omdannelse af restprodukter fra landbrugs- og fødevareproduktion og konsum.

Hvor og hvordan søger man programmet

Der er en samlet pulje på 9,3 mio. kr. til medfinansiering af aktiviteterne. Virksomhederne kan få flere oplysninger ved at gå ind på hjemmesiden www.rmbio.dk.

Udviklingsprogrammet administreres af de tre partnere: Agro Business Park, Seges og Aarhus Universitet. På hjemmesiden er der kontaktoplysninger til parterne, som står til rådighed for at svare på spørgsmål om programmet.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Projektleder Michael Støckler, Agro Business Park, tlf. 40 10 71 28, e-mail: mcs@agropark.dk.

Seniorkonsulent Lone Abildgaard, Seges, tlf. 87 40 66 50, e-mail: loa@seges.dk

Erhvervs- og international koordinator Margrethe Balling Høstgaard, Aarhus Universitet, tlf. 40 1478 85, e-mail: margrethe.hostgaard@dca.au.dk